ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1639
47%
19:1
อนุบาล 2123
16%
13:1
อนุบาล 3347
37%
17:1
ระดับปฐมวัย10919
26%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2516
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
24%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 53811
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 67411
20%
111:1
ระดับประถมศึกษา272754
74%
69:1
รวมทั้งสิ้น373673
100%
98:1