ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1549
36%
19:1
อนุบาล 23710
40%
110:1
อนุบาล 3246
24%
16:1
ระดับปฐมวัย101525
20%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
8%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 37310
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 411617
27%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 53811
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6268
13%
18:1
ระดับประถมศึกษา303262
50%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17714
38%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 251116
43%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3257
19%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น142337
30%
312:1
รวมทั้งสิ้น5470124
100%
1210:1