ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1167
30%
17:1
อนุบาล 2167
30%
17:1
อนุบาล 3369
39%
19:1
ระดับปฐมวัย51823
17%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
7%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 28210
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
24%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 67916
24%
116:1
ระดับประถมศึกษา333467
51%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 141216
38%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2358
19%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39918
43%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น162642
32%
314:1
รวมทั้งสิ้น5478132
100%
1211:1