ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
38%
15:1
อนุบาล 3268
62%
18:1
ระดับปฐมวัย5813
25%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-44
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3415
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
25%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 53710
25%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6538
20%
18:1
ระดับประถมศึกษา202040
75%
67:1
รวมทั้งสิ้น252853
100%
87:1