ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
50%
12:1
อนุบาล 3112
50%
12:1
ระดับปฐมวัย224
6%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 38614
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 510616
25%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
11%
17:1
ระดับประถมศึกษา362965
94%
611:1
รวมทั้งสิ้น383169
100%
89:1