ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
33%
13:1
อนุบาล 2314
44%
14:1
อนุบาล 3112
22%
12:1
ระดับปฐมวัย549
17%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-33
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 55712
27%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา232245
83%
68:1
รวมทั้งสิ้น282654
100%
96:1