ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1235
28%
15:1
อนุบาล 2134
22%
14:1
อนุบาล 3729
50%
19:1
ระดับปฐมวัย10818
40%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
22%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
22%
16:1
ระดับประถมศึกษา141327
60%
65:1
รวมทั้งสิ้น242145
100%
95:1