ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
17%
12:1
อนุบาล 2134
33%
14:1
อนุบาล 3246
50%
16:1
ระดับปฐมวัย4812
7%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 17815
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 211819
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 36814
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101121
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 66915
15%
115:1
ระดับประถมศึกษา4753100
62%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 171421
42%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26915
30%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38614
28%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น212950
31%
317:1
รวมทั้งสิ้น7290162
100%
1214:1