ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16915
45%
115:1
อนุบาล 2538
24%
18:1
อนุบาล 36410
30%
110:1
ระดับปฐมวัย171633
19%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 19413
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 28816
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 410717
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 59817
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
17%
117:1
ระดับประถมศึกษา574299
58%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19413
33%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28513
33%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36814
35%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น231740
23%
313:1
รวมทั้งสิ้น9775172
100%
1214:1