ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
45%
15:1
อนุบาล 3156
55%
16:1
ระดับปฐมวัย4711
9%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 15712
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 312719
22%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 461117
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 512921
24%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
8%
17:1
ระดับประถมศึกษา454388
69%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18311
38%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26410
34%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3358
28%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น171229
23%
310:1
รวมทั้งสิ้น6662128
100%
1112:1