ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3369
100%
19:1
ระดับปฐมวัย369
6%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 18513
12%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 210717
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 39918
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 416824
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 510414
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 618826
23%
126:1
ระดับประถมศึกษา7141112
72%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 115318
53%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2369
26%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3347
21%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น211334
22%
311:1
รวมทั้งสิ้น9560155
100%
1016:1