ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050200505941040050594
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSONGPUEYDONDOOWITTAYASCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสงเปือย
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260179-koksongpueai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4063705
Longitude
102.8467084
Tabe 3
Tab 5